60 gadu modes dizaineri

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuriem bija jâpârbauda, ko dizaineri ir atvçruði apvienoðanâs sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs dzîvoja îsâkajâ gabalâ, un pilnîba tika veikta bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi dabiskus un gaisîgus audumus no lieliem, krâsainiem krâsas, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika izvilktas visvieglâkâs, krâsainos maxi svârki pilnâ tamborçjumâ. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar puðíçm un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar îstiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un labiem ziediem.Pçc izstâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas tika izgatavota îpaði pçdçjâ situâcijâ. Kleita tika dota personai, kas gaidîja, lai paliktu anonîma. Turklât vairâki apìçrbi no visdaþâdâkajâm kolekcijâm tika izsolîti. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks atzîmçti kâ bezmaksas bçrnu mâjas. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas darbîbas un pareizo. Tâs lietotâji ir atkârtoti atgriezuðies savos pârdoðanas rezultâtos, un pçc tam, kad izsoles priekðmets bija pat viena rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs þurnâlus maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols plâno izveidot tieðsaistes biznesu, kurâ bûtu lçti krâjumi, kas nav stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu kompânija ir starp visattâlâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Visâ reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, lielâ mçrâ daudz labâko drçbnieku, drçbnieku un arhitektu. Katru brîvo laiku ðis uzòçmums vâc kolekcijas saskaòâ ar Polijas centrâlajiem dizaineriem. Ðîm kolekcijâm patieðâm ir milzîga atzinîba, ka vçlreiz pirms veikala izveides viòi ir gatavi reâlâ rindâ no îpaðas rîta. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Raksti no ðî uzòçmuma daudzus gadus ir bijuði ïoti nozîmîgi patçrçtâju vidû, kâ rezultâtâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajiem ieguvumiem, ko tâ ir sasniegusi, un kas pârbauda, vai peïòa ir visaugstâkâ vçrtîba.

Skatît savu veikalu: Vienreizlietojamie apìçrbi pârtikas rûpniecîbai