Afazijas datorprogrammas

Paðlaik gandrîz ikviena persona pasaulç ir viedtâlrunis. To zemâ cena un viegla pieejamîba nozîmçja, ka tie pastâvçja kâ neatòemams cilvçku pavadonis. Îpaði tas, ka to funkcionalitâte un mazais izmçrs padara ðo mobilâ tâlruòa stilu arî par iespçju klçpjdatoriem un planðetdatoriem, jo îpaði, ja mçs atrodamies uz ceïa, un mûsu preèu svars un pienâkumi netiks iegâdâti, lai papildinâtu slodzi. Nav brînums, ka klienti ir gatavi personalizçt savus viedtâlruòus ðajâ stilâ, lai viòi varçtu nokïût savâ iecienîtâkajâ lietojumprogrammâ ar vienu klikðíi vai tiem, kuriem ir iespçja koplietot fotoattçlus, pieredzi, seansus ar draugiem un tuviem.

Multilan ActiveMultilan Active Efektīvs veids, kā uzlabot dzirdes kvalitāti

Gan velosipçdistiem trûkst interesantu papildinâjumu viedtâlruòiem, kas ne tikai padarîs velosipçdus patîkamâkus un ïaus jums âtri dalîties pieredzç ar braucieniem sociâlajos tîklos. Atrasti riteòbraukðanas pieteikumi ïaus Jums âtri atrast sev çrtâko velosipçdu marðrutu un palîdzçt jums, kad marðruts ir pazaudçts.

Endomondo Sports Tracker - Endomondo jau ilgu laiku spçlç sportistiem populâru. Tâs trûkums ir pçdçjais, ka reâlajâ laikâ tas mçra nobraukto attâlumu, apmâcîbu laiku un sadedzinâto kaloriju skaitu. Pieteikums ir lçts iegâdâties bez maksas, izmantojot Google veikalu. Pçc izvçles varat iegâdâties PRO versiju, kas ïaus mums izstrâdât papildinâjumu vairâkiem citiem darbiem.Google Maps - lietojumprogramma pçc daudzâm raþotâja veiktajâm izmaiòâm beidzot var bût pilnvçrtîga navigâcija, kâ arî iespçjama bezsaistes reþîmâ, un draudzîgs interfeiss ïauj jums noteikt piemçrotu ceïa veidu atkarîbâ no transporta veida (spçja staigât pa kâjâm , braucot ar automaðînu un braucot ar velosipçdu. Ðis papildinâjums ne tikai nodroðinâs, ka jûs viegli varat atrast ielu savâ mâjâ, bet arî parâdît, kur atrodas tuvâkâs kafejnîcas vai bâri.Velosipçdu remonts - papildinâjums, kas ir ïoti noderîgs veiksmîgi, kad baidâmies, ka braukðanas laikâ nebûs iespçjams labot velosipçdu. Tâpçc tas ir pçdçjais, kas ir neaizstâjams pieteikums, kad mums nav pietiekamu tehnisko zinâðanu, un mçs vçlamies doties ilgâkâ ceïojumâ. Vienîgais pieteikuma trûkums ir tâs stils: cilvçki, kuriem nav vieglas angïu valodas, var radît problçmas.

Iepriekð minçtie riteòbraucçju pieteikumi ir tikai piliens jûrâ, kur ir riteòbraucçju augstâkâ vai zemâkâ stâvoklî. Tâpat, ja vien viòu îpaðums ir tikpat nevajadzîgs, lai mçs varçtu izmantot velosipçdu, mçs varam bût nepiecieðami, lai uzstâdîtu trîs augstâk uzskaitîtâs.