Cilvcka rokas celtnieciba

Cilvçka íermenis ir izstrâdâts ïoti gudri, ne tikai izpildot mûsu pamatfunkcijas, bet arî aizsargâjot íermeòa iekðpusi pret kaitîgâm vielâm un elementiem. Diemþçl mâtes daba ir neuzticama, un, lai gan tâ labi pârzina gaisa attîrîðanu un filtrçðanu, izplûstot to caur deguna dobumu, problçma var bût ar mikro-piemaisîjumiem.

Tâpçc vairâk rûpnîcâs un tçrauda rûpnîcâs, kur mçs joprojâm esam pakïauti ðâdu nelielu piesâròojuma daïiòu aizòemðanai, patiesîbâ mçs neaizsargâjam sevi pret to, ka tie nonâk organismâ, bet izvçlas tos tûlît pçc to izgatavoðanas.Atkritumu attîrîðanas sistçmas vai dezinfekcijas sistçmas tika radîtas tikai atðíirîbâ no nepiecieðamîbas attîrît gaisu visu cilvçku, kuri strâdâ daþâdos putekïos un piesâròojumos, darba vietâs. Ideja ir ïaut darbiniekiem, kuri ðâdos apstâkïos uzturas 8 stundas dienâ, radît optimâlus, piemçrotus darbîbas apstâkïus un neievçrot tos trûkumiem un slimîbâm, ko var sniegt, iekïûstot mikroorganismu organismâ.Un Polijas dezinfekcijas sistçmas nav tik populâras, kad Rietumos, kur grâmatu standarti un iedarbîba ir diezgan liela. Ar klimata pârmaiòâm mûsu uzòçmçji vçl vairâk apzinâs, kâ organizçt darba vietu, lai panâktu izmçrâmus rezultâtus. Tagad nav iespçjams atrisinât tikai to peïòu, ko darba devçjs var iegût ar kvalificçta cilvçka palîdzîbu, un maðînu ekonomisko stâvokli, un ka ðim darbiniekam bûtu garantçta grâmata un strâdâts daudz vçlmi un efektîvi.Ja tas ir nepiecieðams jebkuram piesâròojumam, mçs varam izvçlçties putekïu noòemðanas sistçmu, pamatojoties uz piesâròojuma veidu - sausu vai mitru, toksisku vai nç, ar relatîvi lielâm vai mazâm daïiòâm. Mçs arî izvçlamies sistçmas veidu attiecîbâ uz to, kâda virsma mçs vçlamies to izvietot, vai arî sevi kâ daudzus putekïus, kurus mçs îstenojam dienas sistçmâ. Mums ir jâpieòem brîdis, lai izvçlçtos ðo shçmu, lai padarîtu to par mums efektîvâku un efektîvâku.