Cilvckresursu vadiba pdf gramatas chomikuj

Enova nav brînums, kâ uzòçmuma resursu plânoðanas sistçma, ko sauc par ERP. Tâs pamatdarbîba galvenokârt ir visu uzòçmuma resursu administrçðanas atbalstîðana. Ðîs programmatûras raþotâjs ir Soneta Sp. z o. o Metodi var iegâdâties no enova kraków pilnvarotajiem izplatîtâjiem.

https://cidprime.eu/lv/

Viss organisms ir izveidots modulârâ veidâ, un katrs no konkrçtajiem elementiem ir uzlabot biroja darbîbu pastâvîgâ darbîbas jomâ. Ðîs jomas ir, pirmkârt, cilvçkresursu pârvaldîba, algu norçíini, rçíinu izrakstîðana, pârdoðana, kases aparâti, krâjumu uzskaite, noliktavu pârvaldîba, visu kontu vadîðana, gan esoðo, gan potenciâlo klientu attiecîbu pârvaldîba. Turklât moduïi dod iespçju veikt parâdu piedziòu un mobilâs pârdoðanas iespçjas.Enova programmatûras svarîgâkâs priekðrocîbas ir tâs funkcionalitâte. Programma apvieno visus nepiecieðamos instrumentus, kas ïauj pastâvîgi apstrâdât jûsu uzòçmuma raþoðanas procesus. Sistçma ir tik izsmalcinâta, ka tâ darbojas ar jebkuru nozari un specializçtu programmatûru. Programmatûra, kas spçj precîzi pielâgoties pareizai videi.Enova tiek pieðíirts gan vidçjiem, gan vidçjiem, gan pieauguðiem uzòçmumiem. Gan uzòçmumiem ar vienu vietu, gan uzòçmumiem ar filiâlçm. Tâ ir ïoti labi pârdomâta konstrukcija. Tam ir lielas programmatûras versijas, pateicoties kurâm visa programmatûra "aug kopâ ar uzòçmumu". Enova apmierinâs visas informâcijas vajadzîbas birojâ. Tajâ paðâ laikâ Enova programmatûra ir visvieglâk lietojama. To nosaka lietojumprogrammas elegance, un tas ir labs saòçmçjam un intuitîvam interfeisam. Programmas îstenoðanai nav nepiecieðama specializçta apmâcîba.Enova programmas izmantoðana projektâ ir risinâjums, kas nodroðina pareizu uzòçmuma resursu pârvaldîbu, turklât tam ir uzòçmuma droðîba.Vissvarîgâkais par apspriestâs programmatûras zîmolu un uzticamîbu ir tas, ka tas ir identificçts sacensîbu laikâ. Turklât vairâk nekâ 6500 zîmoli un uzòçmumi jau ir aprîkoti ar Enova programmatûru, kas nosaka tâ uzticamo kvalitâti.