Darbibas apturcdanu un reiistracijas biroju

Paðlaik darbojas Polijâ arî citâs valstîs, un tai jâbût finanðu iestâdei iestâdç, kas ir ieinteresçta preèu un pakalpojumu pârdoðanâ. Tâ neaizòem vietu, ja uzòçmums îsteno visus projektus, kas saistîti ar lielu preèu daudzumu, piemçram, lielveikalu, pârdoðanu vai spçlç ar tâdiem pakalpojumiem kâ remonta vai pielâgoðanas pakalpojumi. Finansiâla biroja izveide ir nopietna visiem uzòçmçjiem.

Prasîba bût ðâdam instrumentam noteikti jâapliecina, jo ir jâpârbauda, vai konkrçtais uzòçmçjs maksâ PVN par izdotajiem produktiem un pakalpojumiem. Ierîces stâvoklis ir jâpârbauda ïoti uzmanîgi, jo nepamanîtais kases aparâta kïûme var izraisît ïoti bîstamas juridiskas sekas. Bojâta kases aparâta izmantoðana rada risku, ka uzòçmçjam radîsies ievçrojamas izmaksas, ja nodokïu iestâde atklâs ðo praksi. Posnet kases aparâts ir derîgs, lai drukâtu dokumentu, kas apstiprina pârdoðanas un pirkðanas lîgumu. Ðis teksts ir obligâts pircçjam pçc lîgumu noslçgðanas. Kvîts ir fakts, ar kuru var sekmçt rakstu (kaitçjuma gadîjumâ, kas nav saistîts ar tâ vainu, vai likumâ noteiktajâ termiòâ to nodot paðam pârdevçjam. Ðis dokuments tomçr ir jâizsniedz klientam. Nepiekrîtot kvîti, tas ir likuma pârkâpums. Pretçji tam pircçji ne vienmçr pieòem ðo dokumentu, tâdâ gadîjumâ pârdevçjam ir pienâkums to uzglabât, ja pircçjs atceras un atgrieþas. Ir nepiecieðami fiskâlie kases aparâti no pçdçjâs un taksometru vadîtâjiem. Viòu pienâkums bût finanðu kases aparâtiem ir motivçts, tâpat kâ parastu uzòçmçju panâkumiem, kâ ðíçrslis „melnajam darbam”. Ne tikai taksometru vadîtâjiem ir pienâkums veikt kases aparâtus, bet arî to transporta uzòçmumu vadîtâjiem tâs jâizmanto, pârdodot biïetes pasaþierim. Lîdz ar to lîdzekïi ir nepiecieðami praktiski jebkuram uzòçmumam, kurâ jebkuram produktam vai pakalpojumam ir pirkuma / pârdoðanas attiecîbas. Pienâcîgi ir pienâkums noteikt ðîs ierîces konkrçtâm vienîbâm. Par to lielo paplaðinâðanos, uz kurâm attiecas pienâkums, ka viòu îpaðums var radît lielu interesi.