Enovas programma un algas

Enova programmatûru izgudroja profesionâïu grupa. Labâkie dizaineri, programmçtâji un testçtâji daudzus gadus nemitîgi strâdâjuði, lai izstrâdâjums bûtu pilnîgs. Viòu pilnîba nozîmç vairâkus gadus ilgu cieðu piekriðanu ar vîrieðiem, kas var païauties uz diennakts atbalstu septiòas dienas nedçïâ. Katrs klients tiek uzskatîts par vienu. Pazîstama un cieða sadarbîba ïâva mums attîstît programmatûru tâ, lai bûtu vieglâk un praktiskâk aizstâvçt sevi, lai IT laukumâ nebûtu droði.

Enova Kadry programma un algas ir programmatûra, kas efektîvi atbalsta noderîga kapitâla pârvaldîbu jebkurâ uzòçmumâ. Viòð strâdâ ar birojiem, kuros strâdâ vairâki lîdz vairâki tûkstoði darbinieku. Ðî programma iezîmç kompânijas sareþìîto organizatorisko struktûru ar vienâdu prasmi un efektivitâti. Programmatûra atbilst visâm Polijas tiesîbu aktu prasîbâm. Abi, ja meklçjat personâla datu ierakstus, aprçíinot sociâlâs apdroðinâðanas iemaksas, nodokïus, algas vai slimîbas pabalstus. Programmatûra ir veltîta plaðam adresâtu lokam. Viòus var veidot, cita starpâ, valdes, grâmatvedîbas biroju darbinieki, uzòçmumi, kas sniedz pakalpojumus no darbinieku skaita vai personâla uzskaites, kâ arî personâla un algas departamenta darbinieki.

Ir vçrts uzticçties uzòçmumam ar daudzu gadu pieredzi. Mûsu uzòçmuma izaugsmei izvçlieties programmatûru Enova HR un Payroll. Programma piedâvâ priekðrocîbas, uzlabojot personâla vadîbas vadîbas procesus, sistçmas veiktspçju, samazinot kïûdu risku, procesu automatizâciju, tûlîtçju un intuitîvu ievadu pilnîgâ informâcijâ par cilvçkiem. Programmatûra ietaupa laiku personâla nodaïâ, un ðî nodaïa strâdâ sava dabiskâ darba sviedri. Programma garantç pilnîgu sadarbîbu ar visiem standartiem un normatîvajâm prasîbâm, kas piemçrojamas visâ mûsu valsts teritorijâ.

Izvçlieties programmatûru Enova Kadry tudzieý Pace un redzçt, ka tas ir tâ vçrts. IT darbinieki ir noderîgi divdesmit èetras reizes dienâ septiòas dienas nedçïâ. Tie palîdzçs jums instalçt, konfigurçt un vadît programmatûru, sagatavot uzòçmuma IT sistçmu grâmatai ar programmatûras nesçju.