Gaisa filtrs audi 80 b4

Magnçtiskais filtrs tiek pieðíirts mâjsaimniecîbas palîglîdzekïiem un jaunâm mazâm rûpnieciskâm centrâlapkures iekârtâm, kâ arî draudzîgam dzeramajam ûdenim, kâ arî visâm ierîcçm, kas atrodas ðâdâs iekârtâs pret cieto daïiòu piesâròojumu. Tâ kâ arvien bieþâk tiek izmantotas augstas kvalitâtes iekârtas, kâ arî kontroles un mçrîðanas piederumi iekârtâs, ir nepiecieðams filtrçt ûdeni, jo to pareiza un bez defekta darbîba ir atkarîga no plûstoðâ ûdens lielâs tîrîbas pakâpes.

Bliss HairBliss Hair Lieliska atjaunojoša maska, kas rūpējas par matiem

Uz cauruïvadiem jânovieto magnçtiskie filtri, lai ûdens plûsmas virziens bûtu labs, kad bultiòa ir uzlikta uz korpusa, un vâks tiks saòemts uz filtra. Filtrus var montçt uz gludiem un vertikâliem cauruïvadiem. Magnçtiskie filtri skatâs no korpusa, sieta ieliktòa, vâka, magnçtiskâs kasetnes, blîves un stiprinâjumiem. Filtru konstrukcija garantç lielu ûdens filtrçðanas efektu, pateicoties divpakâpju tîrîðanas iespçjai: mehâniskâ un magnçtiskâ. Magnçtiskos filtrus var izmantot ikdienas centrâlapkures iekârtâs, plûsmas sildîtâjos, automâtiskajâs veïas maðînâs, trauku mazgâjamâs maðînâs, ûdensapgâdes sistçmâs, kas piegâdâ katru apkures vai dzesçðanas ierîci. Magnçtisko filtru ietekme ir, cita starpâ, novçrðot tajâ ievietotâs struktûras un ierîèu bojâjumus, palielinot uzstâdîto magnetizatoru efektivitâti, samazinot ekspluatâcijas izmaksas, samazinot izturîbu pret ûdeni vai ðíidruma plûsmu bûvlaukumos. Magnçtiskajiem filtriem ir daudz priekðrocîbu, ja pierâdîjumi par lietoðanas izmaksâm nav praktiski nekaitîgi.Anglijâ ir vairâk nekâ 20 miljoni vienìimeòu mâju, no kurâm lielâkoties ir apkures sistçma, un paðreizçjâ pasaule ir priekðplânâ modernu, videi draudzîgu tehnoloìiju izstrâdç, kas palîdz apkures sistçmâm. Vairâku iepriekðçjo gadu virspusç Anglijâ ir publicçti vairâk nekâ viens miljons magnçtisko filtru.