Ginekoloiijas bochnijas slimnica

Ginekoloìija iet visu ceïu. Ir jaunâki lîdzekïi, kâ mâcîties cilvçka íermeni. Aizvien mazâk invazîva un arvien precîzâka. Liela problçma starp dzimumakta sievietçm ir dzemdes kakla vçzis, kas tâs atklâðanas sâkumposmâ ir pilnîgi ârstçjams.

https://cte-slim.eu/lv/Chocolate Slim - Jûsu garðîgs veids slimam skaitlim!

Tomçr, sekmîgi pamanot traucçjoðus simptomus, kas var bût ðâdas slimîbas rezultâts, Jums nekavçjoties jâreìistrçjas pie ârsta, lai izslçgtu slimîbu. Smaguma trûkums ar simptomiem noteikti ir dzemdes risinâjums.

Ðâda pârbaude tiek veikta, izmantojot kolposkopu. Pçdçjâ lieta nav pârsteidzoða kâ mikroskops ar spekulâciju. Spogulis tiek ievietots maksts ar labu preparâtu, lai pârbaudîtu maksts pH. Ðis mikroskops sasniegs pçdçjo, lai iegûtu trîsdimensiju efektu, un tajâ paðâ laikâ tas padara attçlu pat desmit reizes lielâku, lai ginekologs varçtu pareizi pârbaudît maksts un kakla sienu, lai rûpîgi novçrtçtu, vai ir kâdas izmaiòas. Jâatceras, ka viòam vajadzçtu sagatavoties meklçðanai. Ginekologs, iespçjams, liks jums, kâ pasargât sevi no testa. Pirmkârt, tas ir atbrîvot no fiziskiem kontaktiem un ginekoloìisko pieredzi nedçïâ pirms plânotâs pârbaudes.

Sieviete, kas iegûst kolposkopu, parasti paliek profesionâlâ ginekoloìiskâ krçslâ. Ðâda pârbaude parasti ilgst vairâkas lîdz vairâkas minûtes. Ja produkti ir bîstami, ginekologs var pasûtît dzemdes sekcijas izòemðanu, tad jums bûs jâpârtrauc ðâda fiziskâ aktivitâte, jo tas jût spçcîgu nepatîkamu diskomfortu. Ergonomiskie parametri ir svarîgi arî ðî instrumenta veiksmîgai darbîbai, jo tas ir darba rîks.