Hemoroidi un ginekoloiiska izmeklcdana

Kolposkopija ir parasta ginekoloìiskâ diagnostika. Kolposkopi ir ierîces, ko pçtîjuma laikâ iesaka ginekologi - endoskopi ar iespçju vairâkkârtîgi paplaðinâties. Pârbaude tiek veikta ambulatorâ vidç.

Kolposkopi nav jâsagatavo ïoti labi. Vienmçr pirms daþâm dienâm ir ieteicams seksuâli atturçties. Jûs nevarat palaist to ikmçneða asiòoðanas laikâ. Pârbaude pati par sevi nav apgrûtinoða, un ir svarîgi to veikt arî grûtniecçm.Kolposkopija visbieþâk tiek veikta, ja citoloìija sniedz neviennozîmîgus rezultâtus. Ðajâ pçtîjumâ tiks sasniegta salîdzinoði agrîna dzemdes kakla vçþa diagnostika (tâ sauktâ pirms invazîvâ stadijâ. Ja vçzis nonâk attîstîbâ, kolposkopija ïauj pârbaudît raduðâs izmaiòas.Kolposkopiskais izmeklçjums galvenokârt sastâv no dzemdes kakla daïas maksts daïas, kad tas parâdâs redzes stiklâ. Uz tâs virsmas var notikt lielas izmaiòas, kuras nav iespçjams noteikt parastâs pârbaudes laikâ. Pirmkârt, ginekologs pçta multilamelâro plakano epitçliju un dziedzeru epitçliju, îpaði pievçrðot uzmanîbu to robeþai. Tur, jo rodas visbîstamâkâs slimîbas. Vçlâk attçls ir noderîgs, un, pateicoties zaïâ filtra izmantoðanai, tiek novçrots asinsvadu sub-epitçlija tîkls. Attiecîbâ uz tâs saturu ir iespçjams atpazît pârmaiòu raksturu. Jautâjuma otrais posms ir vçrtîbas, kas kontrastç epitçlija virsmu (piemçram, Lugol ðíidruma tests un 3% etiískâbe.Kolposkopija, pateicoties pozitîvajai iekârtai, ir samçrâ jauks jautâjums, un tam ir jârodas no ârsta viedokïa. Tas joprojâm tiek veikts reti, bet arvien bieþâk kâ daïa no Nacionâlâ veselîbas fonda darbîbas.