Hidrauliskie mati

Ðodien, kad Eiropas robeþas ir atvçrtas un ceïojums uz asociçtajâm valstîm nav jâatrodas tikai sapòu klasç, ir nepiecieðama sveðvalodu apguve. Bçrniem bçrnudârzâ jau ir mâcîbas angïu vai spâòu valodâ, un pamatizglîtîbâ angïu valoda ir obligâta vairâkas reizes nedçïâ. Tâdçjâdi gandrîz visi pusaudþi var sazinâties ðajâ valodâ. Ka ne katrs lielais bija paveicies veidot angïu valodu no mazâkajiem gadiem.Daudzi profesionâli aktîvi cilvçki domâ, ka angïu valodas zinâðana viòiem palîdzçtu, vai tikai varçtu doties brîvdienu braucienos. Un ne vienmçr ir laiks pâriet uz valodu kursu. Lai zinâtnei bûtu mçríis, vajadzçtu apmeklçt nodarbîbas vismaz divas reizes nedçïâ, tomçr valodu grupu amatu stundas ir diezgan neelastîgas, tomçr persona, kas rada pârmaiòas, nevar atïauties mâcîties ðâdâ procedûrâ. Vai arî ðâdâ gadîjumâ strâdâjoðajai personai jâatsakâs no sapòiem par savu iecienîtâko filmu un sçriju skatîðanu oriìinâlâ? Protams, ne.Lielisks plâns ir apgût angïu valodu telpâs. Kad to òemt? Lai apgûtu pamatus, ir vçrts padomât par skolotâja palîdzîbu (tie, kas îpaði piedâvâ piekïuvi studentam, sanâksmju stundas var pielâgot mûsu piedâvâjumam vai lûgt aizsargât ìimenes locekli, kurð zina vismaz valodas pamatus. Pçc neilga laika jûs varat âtri tikt galâ ar sevi. Protams, lai parâdîtu sev sveðvalodu, ir nepiecieðama liela apòçmîba un organizâcija. Ir vçrts atrast stundu stundas attîstîbâ vismaz trîs-èetras reizes nedçïâ. Ko mâcîties? Internetâ ir daudz bezmaksas materiâlu, bet, iespçjams, viòi dod priekðroku mâcîbâm atbilstoði tçmâm - ðîm lomâm lieliska programma ir iegâdâties mâcîbu grâmatu un, iespçjams, paplaðinât vârdu krâjumu, izmantojot jebkurus avotus.Neatkarîga angïu valodas apguve ir interesanta programma, îpaði sistemâtiskâm sievietçm. Tâdâ veidâ jûs varat ietaupît naudu (ko mçs neliekam uz ceïa, un zinâðanas var nodot jebkurâ izvçlçtajâ laikâ - uz nakts centru.

https://ecuproduct.com/lv/nonacne-dabisks-ierocis-cina-pret-putitem/

avots: