Kases aparats ar datoru

Ikviens nodokïu maksâtâjs, kas pârdod preces finanðu personâm, ir spiests reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Ðis risinâjums ïauj veikt pienâcîgus norçíinus ar nodokïu birojiem. No likuma izriet arî likums.

Kas par fiskâlâs kases neveiksmi?

Par ðâdâm pozîcijâm ir jâorganizç tâ sauktâ rezerves nauda. Tâs vadîba nav juridiska prasîba, un jebkura menedþera problçma ir iepriekð domât par ðâdu risinâjumu. Tas lieliski atbilst daþâdâm ârkârtas situâcijâm, kas vçlas labot atbilstoðu aprîkojumu. Manuprât, PVN likums skaidri nosaka, ka, ja nav iespçjams izveidot tirdzniecîbas reìistru, izmantojot rezerves fondu, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezervju fonds var novçrst nevajadzîgus un neparedzamus pârtraukumus praksç. Ir vçrts uzskatît, ka gatavîba izmantot rezerves kases aparâtu ir jâziòo nodokïu iestâdei, pierâdot iekârtas neveiksmi un izmantojot datus par rezerves maltîti.

Diemþçl, tâ kâ tas ir pievienots augsts, kases aparâta trûkums, ieskaitot rezervju summu, ir vçrsts uz nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Pârdoðanu nav iespçjams pabeigt, un ðâda nelikumîga dzîve var bût saistîta arî ar sekâm, ko rada liels finansiâlais slogs. Nepieminot kvalitâti, kurâ tips prasîs pareizo saòemðanu.

Tâdçï ir nepiecieðams informçt par remontçtâja remonta un pasta nodokïu maksâtâju, bet arî nodokïu administrâcijas neveiksmi par datplûsmas ierakstu izveidi ierîces remonta periodam un tieði klientiem, kuriem ir pârdodama telpa.

Tikai tieðsaistes izsoles veiksmîgai îstenoðanai uzòçmçjam nav jâaptur viòa darbs, bet tas liecina, ka ir izpildîti vairâki nosacîjumi - reìistrçtajos ierakstos precîzi jânorâda, kuras preces tika pieòemtas; maksâjums jâveic tieðsaistç vai pa pastu. Ðâdâ veidâ pârdevçjam - nodokïu maksâtâjam - bûs tiesîbas uz pçdçjo, lai ievietotu PVN rçíinu.