Kases aparats ar svaru

Ikviens uzòçmçjs, kurð atrodas vienkârðâ kases aparâta nosaukumâ, katru dienu cînâs ar tâlâm problçmâm, kuras var radît arî ierîces. Tâpat kâ visas datortehnika, kases aparâti nav brîvi no iezîmçm un daþkârt arî sabojâjas. Ne katrs uzòçmuma îpaðnieks zina, ka jebkurâ laikâ, kad tiek veikts ieraksts, izmantojot kases aparâtu, viòam vajadzçtu bût citai ðâdai ierîcei - tikai pirmâs kârtas neveiksmei.

Rezerves kases trûkums, pârdodot preces vai pakalpojumus, var izraisît nodokïu biroja sodu uzlikðanu, jo tas neïaus pârdoðanas sarakstam sabojât galveno iekârtu sadalîjumu. Dokumentos, kas glabâjas saskaòâ ar kases aparâtu, jâietver kases servisa buklets. Ðajâ materiâlâ ne tikai tiek ievadîti visi ierîces remontdarbi, bet arî saòemti padomi par kases aparâta nodokïu uzlikðanu vai domu apmaiòu. Unikâls numurs tiks iekïauts arî apkalpoðanas darbos, ko nodokïu birojs norîkoja kasç, uzòçmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurâs ðî summa tiek izmantota. Visi ðie padomi ir nepiecieðami, lai gûtu panâkumus nodokïu iestâdç. Jebkuras ziòas kases aparâta prâtâ un tâ remontâ ietilpst specializçta dienesta uzdevumos, ar kuriem visiem uzòçmçjiem, kas izmanto kases aparâtus, bûtu jâparaksta lîgums. Kas daudz - jums vajadzçtu informçt nodokïu administrâciju par kâdâm izmaiòâm kases apkalpoðanas tehniíî. Pârdoðana kasçs ir jâveic nepârtraukti, tâdçï, ja kases aparâts ir pilns, viedoklis jâapmainâs uz nâkamo, ar atmiòu lasot. Kases aparâta atmiòas nolasîðana var bût arî tad, ja tâ tiek veikta, bet tikai pilnvarota iestâde. Turklât ðis darbs ir jâaizpilda nodokïu biroja darbinieka klâtbûtnç. No fiskâlâs kases nolasîðanas tiek sastâdîts atbilstoðs protokols, kura kopija nonâk nodokïu iestâdç un otrs uzòçmçjam. Viòam ir nepiecieðams, lai ðis protokols tiktu glabâts kopâ ar jauniem dokumentiem, kas saistîti ar fiskâlo kases aparâtu - viòa vaina var rîkoties, uzliekot birojam sodu.