Kases aparatu tirdznieciba

Finanðu fonds nav nekas jauns kâ elektroniska ierîce, kas paredzçta, lai reìistrçtu apgrozîjumu un nodokïa summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Ienâkumu uzskaite, izmantojot kases aparâtu (fiskâlo attiecîbâ uz standartu, ir tie uzòçmçji, kas pârdod preces / pakalpojumus fizisku personu darbam, kas neveic uzòçmçjdarbîbu. Tomçr ir pieejams atbrîvojums no kases aparâta izmantoðanas.

Tas galvenokârt attiecas uz cilvçkiem, kas ir nodokïu maksâtâji, kuru atgrieðanâs (fizisku personu sistçmâ iepriekðçjâ nodokïu gadâ nepârsniedza divdesmit tûkstoðus zlotu. Tomçr ceïojumam ir jâbût tâdam, ka pastâv noteiktas darbîbas, kas tomçr jâreìistrç fiskâlajâ summâ, un tam nav vietas apgrozîjumam. Tas galvenokârt attiecas uz ðíidro gâzu piegâdi, motoru daïâm, piekabju / puspiekabju daïâm, radio / televîzijas iekârtâm, pasaþieru pârvadâjumiem, pasaþieru pârvadâjumiem un to bagâþu, nodokïu konsultâcijâm, juridiskajiem pakalpojumiem un citu cilvçku masu.Pirms kases iegâdes jums ir jâpârliecinâs, ka mûsu darbs prasa, lai jûs izmantojat kases aparâtu. Mums nav jâbût iespçjai to darît, kad mçs pârdodam produktus, vai arî sniedzam pakalpojumus uzòçmumiem vai organizâcijâm, valsts iestâdçm un paðvaldîbâm. Jebkuru ðaubu gadîjumâ kvalificçts personâls konsultçs un izskaidros noteikumus par obligâto kases aparâtu.

Fakts ir tâds, ka, piemçram, automaðînu darbnîcâm nav nepiecieðami esoðie kases aparâti gadîjumos, kad piedâvâtos produktus tie rada automaðînâ. Kâpçc? Pçdçjâ gadîjumâ attiecîgajâ situâcijâ tie sniedz tikai pakalpojumu, un tie nepârdod produktu. Tomçr, ja tas pierâda, ka mums ir jâiegâdâjas fiskâlais kases aparâts, mçs sagaidâm grûtu izvçli, jo laukumâ ir daudz modeïu. Iegâdâjoties, vispirms jâpievçrð uzmanîba tam, vai ierîces raþotâjam ir finanðu ministra lçmums, paziòojot, ka kases aparâta veids atbilst prasîbâm un tehniskajiem likumiem, kas ir laba ideja izmantot atlaidi kases aparâta iegâdei.Ja mçs esam iegâdâjuðies kases aparâtu, mums jârûpçjas par tâ fiskalizâciju. Septiòu dienu laikâ pçc attiecîgâ darba pabeigðanas mums joprojâm ir jânorâda, ka viòas pienâkumi nodokïu iestâdç ir labi. Jâatceras, ka nepareiza reìistrâcija var zaudçt tiesîbas uz samazinâjumu, 30% no pirkuma priekðnodokïa zaudçjumiem kopâ ar pârdoðanas apjomu, kas reìistrçts reìistrâcijas datumâ - lîdz reìistrâcijas brîdim, sodu fiskâlâs sankcijas.Jûs varat saòemt atlaidi no kases iegâdes. Tâ ir 90% no neto cenas (neskaitot PVN, kas nav mazâks par 700 PLN par visu reìistrâcijai pieteikto naudu. Ðajâ rçíinâ iekasçto PVN var atskaitît.