Mikroskopi ar skencdanas zondi

Tiem, kas nesakrît ar Nodokïu biroju, izmantojot kases aparâtu, servisa grâmata nesniegs dziïâku atzinîbu. Lai gan tie, kas nolemj kïût par vatowcami vai piedâvât sekas un sniedz pakalpojumus, redzot tos ar fiskâlo kases aparâtu kâ nerezidentu, ðâdu grâmatu veiks noteiktâ vietâ. Jâatceras, ka fiskâlâs kases servisa grâmatas zaudçðana ir traìiska sekas ieguldîtâjam. Tomçr, jo îpaði, viòi rçíinâs ar to, cik svarîgi ir tas, kad uzòçmçjs mçìinâs noslçpt ðâdu situâciju gan pakalpojumu uzòçmumâ, gan arî Nodokïu birojâ.

Pakalpojumu grâmata ir bûtiska, jo tajâ tiek ierakstîti visi pârbaudes un aprûpes veidi. Nodokïu biroja pârstâvis, pamatojoties uz tîmekïa vietnes tekstiem, var izlemt, vai uzòçmçjs ir pareizi reìistrçjis. Tâtad, ja tâ pievienojas pazaudçðanai vai pakalpojuma grâmatas iznîcinâðanai, nevilcinieties paziòot par to birojam. Jûs ne tikai reìistrçjat faktu, ka grâmata ir zaudçta, bet arî norâdiet, kâ tâ pçdçjo reizi nâca. Kaut arî pçdçjâ nav beidzies ar pienâkumiem, kas uzòçmçjam ir jâatceras ðâdâ situâcijâ.

Ir svarîgi, lai arî pçc zaudçjumu paziòoðanas birojam, zvaniet uzòçmumam kases aparâtu, jaunu filtru, kas veic apkalpoðanu un kases aparâta pârskatîðanu. Viòas pârstâvis dos mums dublikâtu. Jâatzîmç, ka ðâdai iestâdei ir pienâkums izdot grâmatas rezerves kopiju. Un, ja gadu gaitâ jûs izmantojat citu pakalpojumu uzòçmumu pakalpojumus, jums jâizveido no fakta, ka dublikâta grâmata var radît trûkumus. Vislabâk ir reìistrçt ðo reìistru, lai tâ vienmçr izvçlçtos bût mâjîgâ vietâ, vismaz to nevar pieòemt, vai arî, ja tam nav pieejams viss.

Gadîjumâ, ja Nodokïu biroja pârstâvis konstatç, ka dublikâtâ ir pârkâpumi, tas palîdzçtu, piemçram, atgût naudu kases aparâta iegâdei. Turklât, ja pats uzòçmçjs pats nolemj strâdât ar biroju kâ PVN maksâtâju, pçc ðâda notikuma tas notika tâ, lai viòam bûtu jâatkâpjas no ðâdas uzskaites sistçmas.