Modes skates apraksts

Sestdien tika sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja neskaitâmus skatîtâjus, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ieòçma par atgâdinoðo sezonu. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Precîza izstâde ilga visstingrâkajâ brîdî, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To loma balstîjâs uz pilnîgi izturîgiem un izsmalcinâtiem audumiem ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri visvairâk interesçjâs par gaismîgiem, krâsainiem maxi svârkiem pilnâ tamborçjumâ. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzi ar frîsiem un izðûti bikini. Nopietniem apìçrbiem dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lielu krûðturi, dekorçtas ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota izsmalcinâta kâzu kleita, kas sagatavota îpaði jaunai iespçjai. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki populârâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks atzîmçti jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un siltas kampaòas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti atbildçjuði uz savu izstrâdâjumu pârdoðanu, un, kad pârdoðanas materiâls bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka modernâkâ kolekcija pievienosies uzòçmumiem jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu noderîgas kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu zîmols ir viens no tuvâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Daþâs pasaules valstîs ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, jo îpaði visaugstâkos drçbnieku, ðuvçju un arhitektu darbiniekus. Katru reizi, ðis vârds darbojas kolekcijâs, kas palîdz izciliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas ir gatavi no rîta, zina mazas rindas. Ðîs kolekcijas izmanto ðo unikâlo dienu.Ðîs iestâdes panâkumi daudzu gadu garumâ ir lieliski atzîti klientu vidû, turklât nozarç, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajiem atalgojumiem, ko viòa atïâva, un kas apstiprina, ka materiâli ir visaugstâkâ vçrtîba.

Skatiet mûsu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs