Mw1 spradzienbistamibas kategorija

Ir daudz vietas, kur pastâv daudzi draudi mâjoklim un cilvçku veselîbai. Acîmredzami droðas vietas, kas atrodas Polijas pilsçtâ, atòemot atseviðíus droðîbas pasâkumus, var apdraudçt iedzîvotâjus.

Ðâda briesmas noteikti ir degvielas uzpildes stacijas, tehniskâs gâzes noliktavas, daþâda veida pârdoðanas vietas un pirotehnisko materiâlu mâksla, nemaz nerunâjot par militârajâm iekârtâm, kas mûsu pilsçtâs ir ïoti svarîgas.Visâm minçtajâm institûcijâm, kas ir spçkâ mûsu pilsçtâs, ir izmçrâms riska lîmenis pilsçtu iedzîvotâjiem, bet viena metode ir vçrtîga veselas iedzîvotâju veselîgas darbîbas nodroðinâðanai. Riska samazinâðanas virzienâ attiecîgie dienesti veic îpaðus pasâkumus, lai palielinâtu droðîbas lîmeni ðajâs jomâs.Ðâdu dzîvokïu aizsardzîbu reglamentç îpaði noteikumi, kas darbojas arî investîciju laikâ, kas atrodas uzòçmumâ, kas rada apdraudçjumu, kâ arî tâs darbîbas laikâ. Veselîbas un droðîbas noteikumiem ðeit ir ïoti svarîga loma, jo ir jâpiesaista gan darbinieki, gan klienti, kurus apkalpo "lieli" darbi.Degvielas uzpildes stacijas, kas rakstîtas gandrîz visâs pusçs, ðajâ telpâ pievçrð lielu uzmanîbu. Stacijâs tiek òemta vçrâ daudz uzliesmojoðu degvielu, kas ugunsgrçka rezultâtâ var izraisît nopietnu eksploziju. Tâpçc sprâdzienbîstamu zonu izveide droðîbas sistçmâ ir liela. Ðîs virsmas ir saistîtas ar stingrâkiem droðîbas reþîmiem. Òem tur atvçrtas uguns. Apkalpojot degvielas uzpildes staciju, jâpievçrð îpaða uzmanîba ugunsdroðîbas noteikumiem, jo pat mazâkais incidents var izraisît uzliesmojumu, kas apdraud veselîbu un ir daudz cilvçku.