Nav vietas drcbcm

Mçs visi sûdzamies par to, ka pastâvîgi trûkst skapji, plauktos, parasti telpâs. Liels skaits apìçrbu, grâmatu, kosmçtikas un oriìinâlu parasto izstrâdâjumu aizòem mûsu praktisko telpu un aizòem vçrtîgus kvadrâtmetrus. Protams, lai to paveiktu, mçs varam vienkârði atdot vai izmest nevajadzîgus priekðmetus, diemþçl, dalîðanâs ar viòiem principâ nav vienkârðs jautâjums.

Mçs esam piesaistîti daþiem no viòiem, otrais ir mest to prom, jo mçs paði par to esam samaksâjuði dârgi. Gudras iepakoðanas un aizsardzîbas sistçmas var sniegt padomus. Ir svarîgi, lai uzglabâðana bûtu noderîga, lai iekïautu pârtiku, turklât tâ nav pârâk daudz laika.

Dzçrieni no sistçmâm raþo apìçrbu pçc kâda laika. Mûsdienu vasaras stilâ drçbju skapji ir tikai vasaras drçbes, bet ziemâ - tikai ziemâ. Tas novçrsîs skrâpçjumus skapjos, kad bûs pierâdîts, ka slçpoðanas ceïojums ir iepakots, nekur mçs nevaram atrast vilnas apakðveïu, bet tajâ paðâ laikâ mums ir daþi peldkostîmi.

Vakuuma iepakojuma mugursomas ir ïoti noderîgas. Ðâdu maisiòu darbîbas princips ir îpaði populârs. Katram maisiòam ir îpaðs caurums, caur kuru mçs nonâkam putekïsûcçja caurulç. Pçc ieslçgðanas putekïsûcçjs sûknç gaisu no maisa, ievietojot vakuumu procesâ. Pçdçjâ apstrâdç maiss zaudç savu tilpumu, un tas, kas nepiecieðams, aizòem maz vietas. Pçc gaisa izòemðanas noòemiet putekïsûcçja cauruli un pieskrûvçjiet maisa atveri ar îpaðu uzgriezni. Mûsdienu metodç apìçrbs, ko esam nodroðinâjuði, îpaði nopietni, piemçram, jakas vai dþemperi, tiek novietoti zem gultas vai garderobes augðçjâ plaukta. Vakuuma maisiòos pieòemtie pieòçmumi var mierîgi sezonu sezonâ, nezaudçjot vçrtîgu darbu skapjos. Ðâdu mugursomu lietoðana ir ïoti populâra resursdaïu mâjsaimniecîbâs.

Patiesîbâ, cik daudz mums ir vieta çkâ, ir atkarîga no daudzâm idejâm un idejâm. Tas viss bûs dominçjoðs, jums ir jâkoncentrçjas un jâdomâ par efektîvu rîcîbas plânu, un mâjâs nespçja mûs apbçrt.