Operas lapu tulkotajs

Raksta tulkojums pats par sevi ir diezgan liels. Ja mums ir nepiecieðams tulkot jebkuru tekstu, mums ir ne tikai jâapgûst vârdi un sapulces, bet arî jâzina daudzas idiomas, kas raksturîgas visai valodai. Fakts ir tâds, ka sieviete, kas raksta tekstu angïu valodâ, to neparaksta tîri "akadçmiskâ" skolâ, bet izmanto savu unikâlo dizainu un minçtos idiomus.

Pçdçjâ, ka globâlâ interneta tîkla darbs parasti ir vçl lielâks, bieþi vien ir nepiecieðams veikt tîmekïa vietnes tulkoðanu. Tâ, piemçram, ir tîmekïa vietne, ar kuru mçs plânojam ierasties uz konkrçtâku saòçmçju skaitu, mums tas jâdara daþâs valodu versijâs. Tulkojot tîmekïa vietnes saturu, piemçram, angïu valodâ un savâ stilâ, jums ir jâbût ne tikai spçju tulkot, bet arî enerìiju, lai pateiktu jûsu pilnvaras un aprakstus, kas oriìinâlâ nav tulkojami. Kâ tad tas darbojas? Tulkosim jebkura angïu valodas tîmekïa vietnes saturu Google tulkotâja pakalpojumam. Kamçr tiks saglabâta raksta vispârçjâ jçga (mçs varçsim uzminçt, ko konkrçtâ vietne ir, jau loìiskâ teikumu un sintakses secîba bûs nepietiekama. Tas ir pçdçjais papildinâjums tikai tâpçc, ka Google tulkotâjs atlasîto rakstu pârvçrð par vârdu "vârdu vârdam". Tâpçc biznesâ mums nav nekâda veida, lai izveidotu profesionâlu, daudzvalodu tîmekïa vietni, kuras pamatâ ir tâ. Tâtad tulkotâja tîmekïa vietòu atraðanâs vietâ tuvâkajâ nâkotnç cilvçks neaizstâs maðînu. Pat labâkajai programmatûrai nav iespçju domât abstrakti. Tas, kas tam ir, ir staigât saskaòâ ar cilvçka loìiku, kas pârnesta uz izvçlçto programmçðanas valodu. Tâpçc pat labâkie lietojumprogrammas, kas tulko dokumentu, ir ïoti atkarîgi no profesionâliem tîmekïa vietòu tulkotâjiem, un tas, iespçjams, bûs uz visiem laikiem. Ja jûs kâdreiz saòemat progresîvu rîku, kas dekorçts ar skaidru un abstraktu "domâðanu", tad tâ bûs mûsu civilizâcijas ietekme. Apkopojot, labo tulkotâju izglîtîbas vietâ bûtu jâizveido atbilstoðas didaktiskas iespçjas, kas ne tikai mâcîs tulkojumus "vârdu vârdam", bet arî palîdzçs abstraktai izpratnei par konkrçto valodu.& Nbsp;