Polijas valodas lektors arzemcs

Parasti, izmantojot vârdu interpretâciju, mçs pâriet uz sinhrono tulkoðanu, kas nozîmç îpaðu skaòu necaurlaidîgu salonu vai secîgu tulkoðanu, kas rada personas teksta tulkojumu, kas tiek uzskatîts par blakus tulkinim. Tomçr daudzas sievietes saprot, ka ir arî citi ïoti populâri tulkojumu veidi. Ir, cita starpâ, tâ sauktais èuksti, sakari vai vista tulkojums. Kâdi ir tulkojumu veidi, kurus esmu iesniegusi? Noslçpts tulkojums, t.i. èuksti ir îpaðs tulkojuma veids, kas sastâv no slepkavoðanas klientam teikuma pçc vârda runâtâja vârdiem. Tas ir tâds pats spçcîgais tulkojums, kas, iespçjams, ekskluzîvi traucç jebkura veida papildu skaòas, jo to var izmantot tikai nelielâs cilvçku daïâs. To parasti audzç laikâ, tiklîdz viena sieviete sapulcç nezina valodu, kurâ runâ runâtâjs. Visbeidzot, ðis tulkojuma stils ir ïoti nepatîkams tulkotâjiem, jo tas ne tikai prasa nepieredzçtu koncentrçðanos un uzmanîbu. Attiecîbâ uz tulku, kuram vârdam slepkavots klients, runâtâjs var noslîcinât sevi.Sadarbîba ir brîniðíîgs secîgas tulkoðanas veids, kas attiecas uz paziòojumu sagatavoðanu pçc teikuma. To lieto gadîjumos, kad tulkotâjam nav iespçju sagatavot piezîmes no runâtâja komentâriem vai kâ ir ïoti svarîgi precîzi tulkot vârdu. Raksturîgi, ka ðâda veida tulkojums tiek pasûtîts, kad maðînas daïas tiek tulkotas. Sadarbîba ir pazîstama arî kâ sociâlâ tulkoðana. Vista tulkojums ir rakstiskas un mutiskas tulkoðanas saistîba. Tas rçíinâs uz runai radîtâ teksta tulkojumu, bet grûtîbas ir pçdçjâs, ka ðî ietekme pirms teksta netiek saòemta, tâpçc tai nekavçjoties jâiekïauj viss teikums, arî tad, kad tas ir visprecîzâkais, un tulkot. Ðâda veida tulkojumi parasti tiek sniegti attiecîbâs, nav brînums, ka viòi ir daïa no zvçrinâta tulka eksâmena.