Profesionalas pieredzes gudana no cv ekonomista

Viena no bieþâk izvçlçtajâm profesijâm ir zvçrinâta skola Krakova, kas ïaus radît studijas, pateicoties kurâm ir svarîgi palikt.Zvçrinâts tulks ir persona, kas interesç galvenokârt oficiâlo tulkojumu veikðanâ, kâ arî spçlç ar rakstu vai vçstuïu tulkoðanu par sveðvalodu transkriptu autentifikâciju. Iespçjams, ka viòð nodarbojas arî ar privâtpersonu lietu un valsts iestâþu vajadzîbâm: tiesâm, policiju, prokuratûru utt.

Ïoti vçrtîgais, kas jums jâiet cauri, lai iegûtu zvçrinâta tulka nosaukumu, nevçlas. Galvenais nosacîjums ir piemçrot kritçrijus, lai no ES dalîbvalstîm kïûtu par Polijas pilsoòa vai pilsonîbas dzçrienu, sniedzot pierâdîjumus par sodâmîbu, kâ arî mâcoties poïu valodu. Izmeklçðana, ko veica pirms Polijas eksaminâcijas komisijas tieslietu ministra patronâþas, izrâdâs divâs daïâs, t.i., tulkoðanâ un tulkoðanâ. Pirmâ pârbauda spçju tulkot no poïu valodas sveðvalodâ un otrâdi. Mutiskajâ eksâmenâ kandidâtam ir jârisina secîga tulkoðana un vista tulkojums. Tikai pozitîva caurlaide abâs eksâmena pusçs atïauj profesiju un iekïûst zvçrinâtu tulkotâju sarakstâ kandidâtiem pçc tam, kad ir iesniegts atbilstoðs zvçrests tieslietu ministram par atbildîbu, kas izriet no profesijas, un papildus par apzinîgumu, objektivitâti un godîgumu, kâ arî pienâkumu saglabât valsts noslçpumu.

Zvçrinâtajam tulkotâjam jâsniedz visi dokumenti, kas ðajâ dzimðanas, laulîbas, nâves apliecîbâs, skolu apliecîbâs, notariâlajos dokumentos, tiesas rîkojumos, pilnvarâs, finanðu pârskatos, sertifikâtos, diplomos, lîgumos jâizmanto oficiâlajos rakstzîmçs.