Putekiu maskas

Putekïi un atseviðías gaisâ iebûvçtâs daïas var dzîvot îpaði apgrûtinoðas attiecîbâ uz Polijas veselîbu. Ir taisnîba, ka íermeòa tips ir tik aprîkots ar robeþâm, kas apgrûtina iekïûðanu pârâk daudz piesâròotâju plauðâs, t.i., sistçmas, kas filtrç gaisu, pirms tâ nonâk Polijas telpâ.

Diemþçl ðie droðîbas pasâkumi, lai gan tie ir efektîvi, daþkârt ir nepietiekami - îpaði attiecîbâ uz ïoti mazâm putekïu daïâm, kas viegli caur gaisa filtru nonâk deguna dobumâ, iekïûst plauðâs un iznîcina, izraisot tûlîtçju alerìisku reakciju vai apvienojot to izraisa bîstamu, bieþi vien letâlu un neârstçjamu plauðu slimîbu attîstîbu.Tîrîðanas kasetne ir tâda pati efektîva izeja uz rûpniecîbu. Visur, kur tiek raþotas preces, piesâròojoðo vielu raþoðana gaisâ atklâj sevi, kaut arî tas nenozîmç, ka tas ir pievilcîgs cilvçkiem. No sçrijas, kur organizâcijas un krâsnis, kas atbrîvo daudz piesâròojuma, ir vairâk cilvçku, kas ir atbildîgi par savu stâvokli un viegli spiesti ieelpot ðo iestâþu dûmus. Par laimi ir izgudrotas dezinfekcijas kasetes, kas îpaði paredzçtas mehânisko skolu piemaisîjumu filtrçðanai, ko raþo metalurìiskâs krâsnis vai citas rûpnieciskâs iekârtas.Gaisa piesâròotâju loma tçrauda rûpnîcâs un rûpnîcâs bûtu lietderîgi novçrst to raðanâs ietekmi. Tomçr, lai gan cilvçks var izgudrot brînumus kâdâ jomâ, daþi tehniskie un raþoðanas procesi ir neaizvietojami, un pat tad, ja viòð mainîsies, tad ne tik izdevîgi. Nozares gadîjumâ svarîgâkais ir maðînas veiktspçja, ne vienmçr ir jâmaksâ, lai nomainîtu maðînu, bet tas nav ekoloìisks, bet mazâk efektîvs. Daudz vienkârðâks risinâjums, kas ïauj veikt ekoloìiskas darbîbas rûpnîcai vai kausçðanai, ir filtrçðanas sistçmu pastâvîga uzstâdîðana no daïâm, kas rodas darba vai sadegðanas laikâ. Kârtridþu putekïu savâcçji ðodien ir ïoti plaði un viegli lietojams risinâjums, jo îpaði rûpnieciskajos uzòçmumos, kas strâdâ ar plastmasu, arî metalurìijâ, kas arî rada lielu piesâròojumu. Un piesâròojums nevienam nav labs cilvçka íermenim, kas tur strâdâ.