Rciina izdruka no orantha

Ir zinâms, ka delikâtas un svarîgas fiskâlâs summas ir ne tikai dalâmas. Kas ir dati par maziem kases aparâtiem un kam tie ir milzîgi? Ko viòi atðíiras?

Ir zinâms, ka îsâkâs lietâs ir nepiecieðams ievietot kâdu specializçtu programmatûru, tâpçc, òemot vçrâ lielos kases aparâtus, piemçram, datorus, mazie kases aparâti ir mazâk funkcionâli. Diemþçl viòi spçj pielâgot daudzu veidu piedâvâjumus. Tâtad tie ir paredzçti viesiem, kuru materiâlu un palîdzîbas piedâvâjums nav ïoti atðíirîgs, un ieòçmumu saturs bieþi tiek atkârtots. Tâtad pirmâ atbilde ir trauka atmiòa.No otras puses, mazâm fiskâlajâm summâm ir maz vietas, daþas ir tik mazas, ka tâs iederas portfelî vai somiòâ. Attiecas uz to îstenoðanu. Viòi bieþi aizòem vietu tâdâ vietâ vai vietâs, kur populârais rajons ir neliels. Lai iegâdâtos, piemçram, datoru kases aparâtus, mçs vçlamies atcerçties nepiecieðamo vietu. Tie nâk no datora, monitora un fiskâlâ printera. Tâ kâ jûs nevarat tos iestatît nekur.Zemâkie kases aparâti, t. I., Pârnçsâjamie, ir daudz izturîgi akumulatori, tâpçc tos var atskaòot vairâkas stundas bez elektrîbas. Acîmredzamâkiem bieþi ir nepiecieðams pastâvîgs savienojums ar kontaktu. Bez tam, tie ir daudz grûtâk, un daudzas problçmas var pârvietot no pozîcijas nozîmç. Tâpçc bieþi vien problçmas var bût bieþi. Jo mazâks ir vieglâk pârkârtot.Neskatoties uz daudzajâm priekðrocîbâm, ko sniedz nelielas fiskâlâs summas, funkcionalitâtes ziòâ tâs tomçr nevar pielîdzinât konkrçtâkâm. Viòi nevar veikt papildu darbu, piemçram, iespçju labot kvîti pirms drukâðanas vai PVN rçíina izdrukâðanas tieði. no papildu lapas mazâkas funkcijas ir saistîtas ar lielâku dabisko atbalstu. Ir zinâms, ka ðo vçrtîbu papildu jauda ir tâlu no pogâm, kas bûtu jâpârvalda, lai labi izmantotu ðos elementus. Ðâdu situâciju apguve aizòem daudz laika. Turklât viòiem bieþi ir nepiecieðama specializçta programmatûra, kurai tiek pieðíirtas turpmâkas izmaksas. Tâdçjâdi labas kameras izvçle ir saistîta ar citâm uzòçmçja vajadzîbâm.