Runu tulkodana

Nav bûtiskas atðíirîbas starp mutiskajiem un rakstiskajiem tulkojumiem. Pirmais no tiem ir tulkojuma laiks. Ir viegli saprast, ka tulkoðana notiek îpaði sarunu laikâ. Mutisko tulkoðanu var uzsâkt ne tikai personîgi, bet arî internetâ vai parastajâ telefonâ.

https://form-explode.eu/lv/

Rakstiskie tulkojumi parasti tiek veikti kâdu laiku pçc teksta izveides. Rakstiskajos tulkojumos tulkotâjiem ir tendence rûpîgi iepazîties ar daudziem labiem materiâliem, pateicoties kuriem prezentâcijas ir precîzâkas. Ðajâ gadîjumâ tulkotâji var konsultçties arî ar daudziem ekspertiem, pateicoties kuriem teksta tulkojuma lîmenis arî bûs lielâks.

Vçl viena atðíirîba starp vârdiskajiem un rakstiskajiem tulkojumiem ir tas, cik viegli ir uzminçt precizitâtes pakâpi. Tulki vienmçr cenðas bût pçc iespçjas universâlâki, vienmçr daudzos gadîjumos ïoti aizòemti un praktiski neiespçjami. Problçmas rodas jo îpaði, veicot karstu ietekmi, un tâm nevajadzçtu ignorçt daudzas detaïas, kas patieðâm ir ïoti svarîgas. Rakstisko tulkojumu gadîjumâ situâcija ir diezgan atðíirîga. Ðeit, no tulkotâjiem, ir acîmredzami sareþìîta precizitâte, jo cilvçki, kuriem ir pienâkums tulkot tekstus, ir tik daudz laika, lai domâtu par katru vârdu un principu.

Liela atðíirîba ir atrodama un spçlçs arî mûsu tulkojuma kustîbâ. Tulkiem parasti ir ïoti laba avota un mçría valoda, lai viòi varçtu ietekmçt ðodien abos virzienos, neizmantojot visu palîdzîbu. Labs tulks bûtu jânoðíir ar ïoti izdevîgâm zinâðanâm, jo viòu darbs ir ïoti sareþìîts un tam ir ïoti svarîga loma. Rakstisko tulkojumu gadîjumâ individuâlie tulkotâji ir atbildîgi par tulkoðanu tikai noteiktâ virzienâ, pateicoties tam, ka viòiem nav jâbût brîvi pârvaldîtâm divâm daþâdâm valodâm. Tomçr, ja jûs rûpçjas par pakalpojumu sniegðanu ïoti vçrtîgâ lîmenî, ir vçrts òemt vçrâ gan valodas, gan reìiona kultûru un tajâ esoðâs valodu domas. Pateicoties ðâdai mâkslai, jûs varçsiet sniegt mûsu klientiem profesionâlu ietekmi uz daudz vçrtîgu pakâpi, kas, protams, nozîmç daudz lielâku ietekmi.

Ir arî vçrts atzîmçt, ka atseviðíu valstu valodas visâ laika periodâ mainâs, un katram profesionâlajam tulkotâjam ir jâievçro jaunâkâs valodas tendences konkrçtâ jomâ.