Rupcties par bojatiem matiem

Âtra sprâdziena apspieðana tâs agrînâ izplatîðanas stadijâ ir labs rûpniecisko ierîèu nodroðinâðanas elements, kurâ sâkas ieslçgtâ telpâ vai nepilnîgi. Âtrs spiediena pieauguma noteikðana ierîcçs ir unikâls no pirmajiem faktoriem, kas garantç sprâdziena novçrðanu.

HRD sistçmas galvenais uzdevums ir novçrst augsta spiediena raðanos sprâdziena laikâ, pateicoties tam samazinâs bûvniecîbas iznîcinâðana, dîkstâves ir ierobeþotas, bet galvenokârt ir uzlabota cilvçku droðîba. HRD sistçma tiek izmantota, lai nodroðinâtu tvertnes un tvertnes, kas satur pulverveida vielas, dzirnavas, maisîtâjus, filtrçðanas sistçmas, þâvçtâjus un daudzas lîdzîgas rûpniecîbas ierîces.Katrai sistçmai, lai tâ darbotos pareizi un viegli, tâ bûtu jâapkopo no ierobeþotiem elementiem, piemçram, spiediena un optiskiem sensoriem, kas ievietoti iekârtâs papildus raþoðanas zâlçm, vadîbas sistçmai un hrd pudelei, kas satur dzçðanas vielu.Ârstçðanas stratçìija ietver indikâciju mçrîðanu un izgatavoðanu, kâ arî âtru un veselîgu reakciju. Sprâdziena noteikðana tiek veikta, izmantojot spiediena sensorus, dzirksteïu detektorus un liesmas. Liesmas vai dzirksteles raðanâs brîdî gadîjumos, kad spiediena pieaugums pârsniedz maksimâli pieïaujamo droðîbas diapazonu, informâcija tiek nekavçjoties nosûtîta vadîbas centram, kas garantç datu apstrâdi un, ja nepiecieðams, tûlîtçju cilindra vârsta, kas satur íîmisko vielu, atvçrðanu. Pçc kontroles organizâcijas uzòemðanas ugunsdzçðanas íimikâlijas izsmidzina, izmantojot îpaðas sprauslas, kas izraisa ïoti nepacietîgu un efektîvu sprâdziena nomâkðanu. Vissvarîgâkâ iezîme, kas raksturo HRD sistçmu, ir reakcijas laiks, kas pastâv milisekundçs kopð spiediena pieauguma atklâðanas vielas atomizâcijai.