Rupnieciskas iekartas angiu

Raþoðanas uzòçmumos ir zonas, kas ir vairâk vai vairâk pakïautas ugunsgrçka sâkumam. Tâ rezultâtâ valdîba iegûst centralizçtu raþoðanas metodi vai jaunus faktorus, kas var tieði vai netieði izraisît ugunsgrçku. Lîgumâ ar paðreizçjo darba vietu droðîbas plânâ gan darba vietai, gan cilvçkiem jâizmanto sprâdzienbîstamîbas sistçma, t.i., ugunsdroðîbas sistçmas.

https://opti-mkp.eu/lv/OptiMaskPro - Atvadieties no problçmâm ar redzes asumu un acu deformâciju!

Rûpnîcas îpaðnieka pienâkumiPirmâm kârtâm ir svarîgi atcerçties, ka tikai darba devçja pienâkums ir jautât par darbinieka droðîbu un pienâkumu ievçrot uzticîbas un higiçnas saturu darbâ un darbavietâ. Visa anti-sprâdziena sistçma ir dzçriens no svarîgâkajiem atcerçðanâs punktiem par augu un cilvçku droðîbu. Tas dod jums trîs elementus, kas, apvienojot tos, var izraisît potenciâlu uguns pârtraukumu, kas tagad tiek nogalinâts paðâ sâkumâ vai, ja rezultâti tiks ievçrojami samazinâti. Veicot riska novçrtçjumu, tâ var pierâdît, ka pastâv risks, ka konkrçtâ darba vietâ var rasties sprâdziens. Darba devçjam ir pienâkums sagatavot dokumentu, kas minçts sprâdzienbîstamîbas dokumentâ. Veidojot ðo dokumentu, jums jânorâda visas zonas un vietas, kas pakïautas ugunsgrçkam, un visi faktori, kas var izraisît ðo ugunsgrçku.

Droðîbas sistçma pret eksplozijuRunâjot par sprâdziendroðîbas sistçmu, jâatzîmç, ka pirmo posmu sauc par sprâdziena novçrðanu. Kâ norâda nosaukums, ðajâ ugunsgrçka uzliesmojuma laikâ galvenais jautâjums ir tâ apspieðana pçc iespçjas âtrâk. Parasti tas nozîmç, ka tiek samazinâta ierîces liesmas liesma. Otrais posms ir palîdzçt sprâdzienam, kas nozîmç, ka spiediena stâvoklis spilgtâ ierîcç ir normâlâ stâvoklî. Ðis brîdis ir sprâdziena atvienoðana, kas tâs centrâlajâ daïâ ir rezultâtu izlîdzinâðana. Ðo trîs momentu kombinâcijai var bût laba ietekme uz uguns liesmu iedarbîbas samazinâðanu, un to efektîvâ saistîðana, stingri ievçrojot droðîbas noteikumus, var pilnîbâ samazinât to stâvçðanas piedâvâjumu.Kopumâ uguns liesmas var ne tikai radît materiâlus zaudçjumus. Tâpçc ir nepiecieðams rûpçties par cilvçku veselîbu un attîstît viòu droðîbu. Kâ saka lielais sakâmvârds, tas vienmçr ir labâk reaìçt vispirms, nevis cînîties pret pârmaiòâm, kas bieþi vien kïûst neatgriezeniskas.