Saimnieciskas darbibas es fondi

LED avârijas apgaismojums tiek izmantots arî vidçja lieluma çkâs, savukârt sareþìîtâs sabiedriskâs çkâs un slimnîcâs, kâ arî raþoðanas un rûpniecîbas zâlçs. Mûsdienu avârijas apgaismojuma sistçmas ietver evakuâcijas apgaismojumu, evakuâcijas ceïa apgaismojumu, îpaði bîstamu vietu apgaismojumu, karsto telpu panikas apgaismojumu un rezerves apgaismojumu. Avârijas LED avârijas apgaismojums tiek veidots moduïu struktûrâ un bieþi vien ir noderîgs kinoteâtros, tirdzniecîbas centros, restorânos, diskotçkâs un sporta zâlçs.

Viss svarîgâkais LED avârijas apgaismojuma dizains ir liels - zaïa taisnstûra lampa ar piktogrammu, kas parâda durvju kontûru, un aiz tâ ir balta bultiòa un konstrukcija, kas darbojas ar viòas virzienu. Pazîmes par modernâs avârijas apgaismojuma versijâm dalâs ar to, ka persona tiek saòemta baltâ taisnstûra iekðpusç, kas simbolizç durvis, un balta bultiòa norâda avârijas izejas virzienu. Ir arî citi ârkârtas LED apgaismojuma veidi, lai gan tie parasti ir kvalificçti avârijas avârijas apgaismojumam un avârijas glâbðanas apgaismojumam. Tomçr jâuzsver, ka esoðâs droðîbas zîmes joprojâm ir spçkâ, bet jaunizveidotajam LED avârijas apgaismojumam ir jâòem vçrâ jaunie maríçjumi.

Diet Stars

Avârijas LED avârijas apgaismojuma sistçmas ir obligâtas visâs sabiedriskajâs çkâs, un to izbûves beigas ir panâkt, lai evakuâcijas gadîjumâ rastu risinâjumu apkalpojoðos. Ðim faktoram jâbût labi zinâmam, tâpçc evakuâcijas gaismâ tiek iegûta LED tehnoloìija, t.i., gaismas diodes, kas rada daudz gaismas ar zemâku enerìijas patçriòu. Gaismas diodes neapðaubâmâs priekðrocîbas ir zems enerìijas patçriòð, zems baroðanas spriegums, zems enerìijas zudums, neliels izmçrs, arî daudzas efektivitâtes, lielas jaudas lielums arî spilgtuma priekðrocîbas.