Sapes un nejutigums rokas

Cilvçki ïoti bieþi sûdzas par neþçlîgâm sâpçm dzimumakta laikâ. Tomçr tas, visticamâk, atturçs daudz turpmâku fizisko aktivitâti. Ir vçrts apskatît ðâdu slimîbu un padomât par tâ iespçjamo pamatu. Un iemesli var bût patiesi atðíirîgi.

Ïoti bieþi sievieðu dzimumakta sâpes ir tieði saistîtas ar sausas maksts faktu. Daudzi cilvçki cieð no pçdçjâs slimîbas. Un caur to jûs nevarat mierîgi risinât attiecîbas. Par laimi, jûs varat pilnîbâ atbrîvoties no maksts sausuma. Sâkumâ ir vçrts izmantot speciâlu þâvçtâju. Jums vajadzçtu tos saòemt aptiekâ, jo tikai tad viòi bûs jauka un patîkama darbîba. Pirms katras dzimumakta jums jâizmanto ðîs smçrvielas. Pateicoties tam tiek atzîta berzes sajûta, kas ierobeþo sâpju sajûtu. Turklât ir vçrts arî ðeit izvietot smçrvielas ar pretsçnîðu darbîbu. Visas maksts slimîbas ir ïoti bieþi izveidotas ar vîrusiem vai sçnçm. Un, pateicoties ðâdâm smçrvielâm, jûs varat atjaunot pareizo floru. Tomçr, ja ðâdas sekas nerada vçlamos rezultâtus, ir vçrts apsvçrt maksts sausuma problçmu speciâlistam. Seksologs Krakova mums pastâstîs, vai problçma ir fizioloìiska vai psiholoìiska. Un pateicoties tam mçs varçsim sâkt pareizu ârstçðanu. Maksts sausuma gadîjumâ ârsts var ieteikt izmantot maksts globulas. Tie nodroðina mitrinoðu un mitrinoðu palîdzîbu. Tomçr, izmantojot ðâdus globulus, jâizvairâs no seksuâla kontakta. Tomçr, ja pat pçc ðâdas ârstçðanas problçma turpinâsies, tas nozîmç, ka viòð izturas pret psiholoìisko fonu. Sextologist var par to pastâstît. Un tad ir vçrts rûpçties par veselîgâku kontaktu ar savu partneri. Ja mçs jûtamies çrti un çrti gultâ, visi seksu aizstâvji ir vieglâki un nesâpîgâki. Ir vçrts pagarinât priekðgâjienu. Tâpçc viòa mûs raksta, lai pabeigtu dzimumaktu.

Un tâ kâ ðâda sâpes parâdâs ilgâkâ laika posmâ, tas bûtu tâ vçrts, lai to atbrîvotos. Tâ rezultâtâ sekss, visticamâk, bûs ïoti spçcîgs, un katram no mums ir jâbût. Viss, kas jums jâdara, ir rûpçties par savu intîmo stâvokli un organizçt sevi, lai pabeigtu garîgo labklâjîbu. Pateicoties tam, attiecîbas mums bûs tik patîkamas.