Slipmadina

Multilan ActiveMultilan Active. Sagatavošanās ievērojamam dzirdes uzlabojumam

Uzòçmçjdarbîbâ arî mâjâs bieþi vien ir nepiecieðams kaut ko samazinât siltâs, plânâs ðíçlîtçs. Tas galvenokârt attiecas uz gaïu, sieriem un maizi, bet ir iespçjams, ka griezçjmaðîna tiek izmantota un individuâliem mçríiem, kâ pierâdîjums dârzeòu vai produktu grieðanai, kad mums tâs nepiecieðamas plânas ðíçles bûvniecîbâ.

Saistîbâ ar to, kas ir ðíçlçs uz ðíçlçja, tas ir aprîkots ar profesionâlu asmeni - labu vai zobainu. Zobainais ir veltîts maizes izcirðanai, kas ïauj viegli „iekost” savâ dizainâ un raþo vienmçrîgus ðíçles pat tad, ja griezat mîkstu, svaigu maizi. Ar gaïas un siera maiòu viòð vçlas, lai mçs, it îpaði uz plânâm, vienmçrîgâm ðíçlîtçm, kas tiek âtri un bez jebkâdiem papildu centieniem izgrieztas. Lai to panâktu, mçs izmantojam griezçjierîci ar vienkârðu, bet ïoti nopietnu malu, kas lieliski saskaras ar îpaðu, ja ir ïoti jauka aukstâ gaïa un siers.

Slîpmaðîna Maga 310p ir precîza grieðanas maðîna, îpaði ieteicama gastronomijas klubiem un veikaliem. To iesaka raþotâjs, jo tas ir ïoti izturîgs un çrti lietojams. Pateicoties ðîm vçrtîbâm, ikviens, pçc sâkotnçjâs apmâcîbas arodveselîbas un droðîbas jomâ, var sâkt grâmatu ar griezçju un nodot mûsu lietotâjiem konservçtu gaïu vai sieru, kas sagriezti ðaurâs ðíçlîtçs. Labas kvalitâtes ðíçlçji âtri risinâs lielu aukstu gaïu un sieru sagrieðanu ar nelielu aktivitâtes un darbinieku vçrtîbas pieaugumu. Ðâds iekârtas ðíçlçjs var ievçrojami ietaupît laiku, kas reiz tika izmantots sagrieztu materiâlu grieðanai. Turklât slîpmaðînas, pateicoties regulçjamajam plâkstera biezuma diapazonam, ïauj sagriezt biezu, vienmçrîgu ðíçlîti vai sagriezt kûpinâtu gaïu plânâs, gandrîz caurspîdîgâs ðíçlîtçs, tâpçc ir vçlams pierâdît neapstrâdâtu ðíiòíu panâkumus, ko çd tikai audu biezuma ðíçlîtçs.