Ugunsbistamibas klasifikacija

Ikvienam uzòçmumam, kurâ tiek montçtas tehnoloìijas, kas saistîtas ar sprâdzienbîstamîbas perspektîvu, ir jâizmanto sprâdziendroðîbas sertifikâts. Likums paredz, ka ðâds materiâls jâparaksta darba devçjam, piemçram, uzòçmuma direktoram, prezidentam, uzòçmuma îpaðniekam utt.

Droðîbas dokuments pirms aizbraukðanas ir sniegts saskaòâ ar ES tiesîbu aktiem un iekðçji valsts standartiem. Precîzi definçti noteikumi & nbsp; norâda, kas dokumentâ ir jâatklâj, kâdâ secîbâ atseviðíi dati jâizmanto informâcijai.

Dokuments ir sadalîts trîs daïâs.

Pirmâ no tâm spçlç visu informâciju par sprâdzienbîstamîbu. Tieði dzîvojamâs telpas uzòçmumâ draud eksplozija. Atkarîbâ no apdraudçjumu daudzuma un izturîbas, telpu klasifikâcija uz sprâdzienbîstamîbas riska virsmas. Îss aizsardzîbas pasâkumu kopsavilkums tiek iegûts arî sprâdziendroðîbas dokumenta galvenajâ lapâ.

Otrâ dokumenta puse ietver specifisku informâciju par riska un sprâdziena risku. Noteikt, kâ novçrst sprâdzienu, un sola, ka varçsit aizsargât pret sprâdziena negatîvo ietekmi. Otrâ daïa nosaka arî tehnoloìiskos un organizatoriskos droðîbas pasâkumus.

Sprâdziendroðîbas dokumenta treðâ daïa ir saistîta ar jaunumiem un apliecinoðiem dokumentiem. Jûs saòemsiet protokolus, liecîbas, apstiprinâjumus un tehnoloìijas. Visbieþâk tie tiek uzrâdîti pasûtîjuma saraksta vai paziòojuma situâcijâ bez papildinâjuma.